Scharakteryzuj demokracji ateńskiej

Pobierz

Treść .liczne grupy ateńskiego społeczeństwa były pozbawione wpływu na rządy, np. cudzoziemcy, niewolnicy i kobiety; ustrój ten można nazwać z tego powodu demokracja ograniczoną demokracja ateńska miała charakter bezpośredni; każdy obywatel mógł wyrażać swoją wolę osobiście, brać udział w obradach i uczestniczyć w podejmowaniu .Demokracja ateńska.. "Demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej: lud czyli obywatele obecni na Zgromadzeniu tworzyli prawo, wybierali (w więk-szości przypadków wybór zastąpiono losowaniem) urzędników i poddawali ich stałemu nadzorowi.. Najważniejszym organem polis była eklezja, czyli Zgromadzenie obywateli.Najważniejsze instytucje demokracji ateńskiej to:.. Wybierani urzędnicy podejmowali decyzje - starożytni nie .Demokracja narodziła się w starożytnych Atenach gdzie wszyscy wolni obywatele płci męskiej mieli zagwarantowane prawo uczestniczenia w odbywających się na.. Przedstaw ustrój republiki rzymskiej.. .Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Demokracja ateńska- ustrój państwowy w Atenach, kształtujący się w końcu VI i na początku V wieku p.n.e., klasyczna postać demokratycznego ustroju w społeczeństwie niewolniczym..

Charakterystyka demokracji ateńskiej.

CECHY TO: Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości.. że jesteś świadkiem dyskusji między mieszkańcami Aten i Sparty próbującumi udowodnić wyższości demokracji ateńskiej nad ustrojem spartańskim.. - bezpośredni udział w rządach przyznano tylko obywatelom państwa (około 150 tysięcy osób) - nie-obywatele, tj. metojkowie, wyzwoleńcy i niewolnicy nie posiadali praw publicznych - podział obywateli ateńskich na cztery grupy w zależności od osiąganego dochodu.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e.. Niejednokrotnie słyszy się opinię, że "do tej pory ludzkość nie wynalazła .Ozpis proces kształtowania się demokracji ateńskiej.. Demokracja ateńska w okresie największej świetności Przemiany społeczne po wojnach perskich.. Władza należała do wszystkich wolnych obywateli.. Język polski.. Darmowe rozwiązanie pracy domowej, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum studia.. Na zgromadzeniach wszyscy obywatele płci męskiej brali udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia).. Lektury .. Scharakteryzuj rozwój kultury straożytnej Grecji.. Te trzy ostatnie grupy nie posiadały też ateńskiego obywatelstwa.. Jaki wpływ miały warunki naturalne na rozwój państwa Sumerów?.

Omów rozwój demokracji ateńskiej.

1,079 wizyt.. Politykiem, dzięki reformom którego Ateny mogły uczynić, jak się później okazało, pierwszy krok w kierun-ku demokracji był Solon (ok. 635-560 roku przed naszą erą).. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.Scharakteryzuj ustrój demokracji ateńskiej.. Jakie poglądy na temat powstania świata mieli starożytni Grecy?. Na zgromadzeniach wszyscy obywatele płci męskiej brali udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia).. Wymień miejsca walk polskich żołnieży z armią sowiecką we wrześniu 1939r.. poleca 74 % 931 głosów.. Posiedzenia odbywały się 4 razy w miesiącu, w ich czasie Ateńczycy nie wykonywali żadnych prac.. Świadectwa kultu poświadczone są jesz-cze dla I w. p.n.e.11 Ale 322 rok p.n.e. wyznacza symboliczny akt zgonu demokracji.Cel powstania mowy Peryklesa może świadczyć o tym, że obraz demokracji ateńskiej w niej zawarty: jest wyidealizowany jest w pełni zgodny z rzeczywistością jest zafałszowany na niekorzyść prawdziwego stanu demokracji w Atenach .. Scharakteryzuj gospodarkę starożytnej Grecji i opisz wpływ warunków naturalnych na jej charakter.. demos - lud, kratos - władza), czyli ludowładztwo lub w tłumaczeniu dosłownym rządy ludu, to ustrój powstały w starożytnej Grecji, a dokładnie w Atenach, który przewiduje, iż władzę zwierzchnią w państwie sprawuje ogół obywateli, posiadających prawa polityczne.Prawa do uczestnictwa w obradach, jak i w ogóle praw o charakterze politycznym nie posiadali niewolnicy, kobiety oraz metojkowie (rzemieślnicy i kupcy)..

Cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej.

Wybierani urzędnicy podejmowali decyzje - starożytni nie uważali takiego systemu za demokrację, lecz oligarchię.. Początkowo za udziałAnalizowane tu sprzeczności w funkcjonowaniu demokracji ateńskiej występują również w dobie współczesnej, ubrane są jednak w inne kostiumy historyczne.. Największy rozkwit demokracja ateńska przeżywała w połowie V wieku przed Chrystusem, po wojnach perskich, gdy urząd stratega pełnił wybitny polityk - Perykles.. W tej sytuacji zasady ateńskiej demokracji ograniczały się zaledwie do 10% społeczeństwa.Termin "demokracja" wywodzi się ze starożytnej myśli politycznej i filozoficznej i pojawił się po raz pierwszy w Atenach.Pierwsza demokracja powstała właśnie w Atenach pod przywództwem Klejstenesa w latach 508-507 roku p.n.e. Stąd też Klejstenesa nazywa się niekiedy "ojcem demokracji ateńskiej".. Demokracja ateńska miała formę demokracji bezpośredniej, o dwóch cechach .Charakterystyka demokracji ateńskiej.. 7.Zanalizuj problemy demokracji, o których pisze autor.. Wojny perskie i przemiany gospodarcze z pierwszej połowy V w. p.n.e. powodowały poważne zmiany społeczne w Grecji, a zwłaszcza w szybko rozwijających się Atenach.Demokracja - co to jest, demokracja ateńska, rzymska, szlachecka, współczesna..

Negatywne aspekty demokracji ateńskiej.

Omów życie codzienne mieszkańców starożytnego Egiptu.. Twierdzą oni, że każda forma organizacji, nawet najbardziej demokratyczna, wymusza hierarchię, a tym samym ogranicza demokrację na rzecz oligarchii - rządów elit.Bezpośrednia demokracja ateńska a współczesna demokracja pośrednia .. charakterystyka-demokracji; ateńskiej; zadanie dodane 6 grudnia 2010 w Historia przez użytkownika marysia1991 (10) [Szkoła podstawowa]Demokracja ateńska * obywatele mieli prawo głosu w sprawie sposobu zarządzania miastem, * obywatelami byli mężczyźni, nie mogli być nimi cudzoziemcy i niewolnicy, * prawa ustalała tak zwana Rada Pięciuset złożona z 500 obywateli, którzy byli wybierani przez losowanie, na jeden rok, posiadała funkcje kontrolne, prawo inicjatywy .Nachleben demokracji ateńskiej Ateńczycy u schyłku IV wieku p.n.e. wprowadzili kult Demokratia, który zresztą przetrwał obaloną w 322 r. p.n.e. demokrację10.. krytyków demokracji uważa jednak, że z tego względu należy tu mówić raczej o partiokracji.. Sparta i Ateny - dwa modele greckich polis Podsumowanie 8 Sparta Ateny Największa z greckich polis.. Położenie na żyznych terenach Półwyspu Peloponeskiego nad rzeką Eurotas.Wymień i scharakteryzuj przyczyny klęsk Polski we wrześniu 1939r ( 10 zdań) 2. w V wieku p.n.e., w atenach powstał ustrój nazywany demokracją, którego główną cechą było przyznanie wszystkim obywatelom możliwości bezpośredniego i osobistego udziału w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu rządów w państwie.Demokracja ateńska to ustrój polityczno - społeczny panujący w starożytnych Atenach od końca VI w. p.n.e. Jego podstawowym założeniem było sprawowanie rządów w państwie przez ogół obywateli uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu ludowym (Eklezji).Prawo to posiadali jedynieGłówne cechy demokracji ateńskiej ~~~~~ Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości.. eliza13; 28.11.2009 Miałam o tym lekcje.. Scharakteryzuj społeczeństwo starożytnych Aten i Sparty.. Wpisz w odpowiednie .DEMOKRACJA ATEŃSKA Istotą demokracji ateńskiej był współudział obywateli w sprawowaniu władzy.. Nie znano pojęcia przedstawicielstwa - delegowania przedstawicieli do decydowania w imieniu ludu.Podczas gdy Eli Sagan wierzy demokracja ateńska może być podzielony na siedem rozdziałów, klasyka i politologa Josiah Ober ma inny pogląd.. Polegał on na uczestniczeniu w obradach zgromadzenia ludowego (eklezji).. Rada Pięciuset - od czasu reform Klejstenesa najważniejsza instytucja administracji, zwana przez Ateńczyków zwyczajnie radą.Dzieliła się na dziesięć 50-osobowych zespołów, z których każdy urzędował przezCharakterystyka demokracji ateńskiej +1 głos.. Widzi 12 etapów w rozwoju demokracji ateńskiej, w tym początkowym Eupatrid oligarchii i ostatecznego upadku demokracji cesarskiej władzy.2.. Najważniejsze prawo, jakie im przysługiwało to było prawo do uczestnictwa i zabierania głosu w .Ustrój polityczny - demokracja ateńska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt