Monitorowanie realizacji podstawy programowej – przykładowe narzędzia

Pobierz

1, 2, 3, 4 (II-IV etap) Materiały Moduł V: Wykorzystanie wyników monitorowania z uwzględnieniem specyfiki II, III i IV etapu nauczania; Monitorowanie realizacji podstawy programowej - podstawowe problemyMonitorowanie realizacji treści z podstawy programowej - m.in. poprzez odniesienie się do wymagań ogólnych, szczegółowych i treści nauczania zawartych w podstawie programowej, a także uwzględnienie stopnia dostosowania tych treści do możliwości edukacyjnych uczniów, m.in. przystępności, stopniowania trudności, a także analizy .monitorowanie realizacji podstawy programowej to zadania nauczyciela i dyrektora.. Zgodnie z decyzja dyrektora szkoła z dnia 23 marca 2020 r. LIBRUS SMS MMS E-mail LIBRUS (zakładka Narzędzia .Systematyczne monitorowanie sytuacji wychowawczej szkoły stanowi podstawę wszelkich oddziaływań profilaktycznych.. •Wiedza o realizacji podstawy powinna być pozyskiwana z różnych źródeł.Sposób planowania, realizacji i monitorowania podstawy programowej wynikający z aktów prawnych.. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w .Do powyższych zadań należy opracować niezbędne narzędzia, na przykład arkusze przeglądu, arkusze hospitacyjne, na bieżąco kontrolować dokumentację, dokładnie przeanalizować wyniki sprawdzianów.. Plany finansowe, awans zawodowy, ocena pracy oraz ewaluacja wewnętrznaNie ma gotowego i uniwersalnego narzędzia do badania realizacji podstawy programowej..

karta monitoringu realizacji podstawy programowej - edukacja dla bezp.

Zespół nauczycieli jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej.1 Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika (formalnie) z nadzoru pedagogicznego, (praktycznie i etycznie) z optymalnego z punktu widzenia rozwoju dziecka/ucznia, skutecznego przygotowania pracy dydaktycznowychowawczo-opiekuńczej (z akcentem na dwa ostatnie w przedszkolu).. Nadzorowi podlega w szczególności: •zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; •realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, •przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania iMateriały Moduł IV: Narzędzia monitorowania podstawy programowej (II-IV etap) Moduł IV, zał.. 1 b. niemierko, Podręcznik skutecznej dydaktyki, Rozdz.Przekazujemy Państwu materiał informacyjny na temat rozwiązań stosowanych w nadzorze pedagogicznym i doradztwie zawodowym w Portugalii opracowany przez uczestników projektu oraz narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach, stworzone w oparciu o arkusz kalkulacyjny EXCEL wraz z opisem aplikacji i instrukcją obsługi programu dla nauczyciela.W związku z prośbą Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Aureli Michałowskiej przekazujemy Państwu materiał informacyjny na temat rozwiązań stosowanych w nadzorze pedagogicznym i doradztwie zawodowym w Portugalii opracowany przez uczestników projektu oraz narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach, stworzone w oparciu o arkusz kalkulacyjny EXCEL wraz z opisem aplikacji i instrukcją obsługi programu dla nauczyciela.2..

Monitorowanie realizacji podstawy przeprowadza się w perspektywie każdego ucznia.

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu .Monitorowanie realizacji podstawy programowej, także w obecnej sytuacji, jeśli wymaga zmian, powinno się więc odbywać w następującej kolejności: 1) dyrektor ustala procedury związane z monitorowaniem realizacji podstawy programowej, 2) przedstawia je nauczycielom, LSCDN Chełm 2021W świetle rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego przez "monitorowanie" należy rozumieć, m.in. działania dyrektora szkoły (placówki) obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkoły (placówki).Inne narzędzia nadzoru; Dokumentacja Rady Pedagogicznej .. •Ty określasz co jest Ci potrzebne.. Monitorowanie realizacji podstawy programowej Przedstawiamy przykładowe narzędzia do monitorowania dla szkół i przedszkoli.. 5. karta monitoringu realizacji podstawy programowej - fizyka 6. karta monitoringu realizacji podstawy programowej - geografia 7. karta monitoringu realizacji podstawy programowej - historia 8. karta monitoringu realizacji podstawy programowej - jĘzyk obcy poz iii-1 9.11..

Narzędzie dyrektora do monitorowania realizacji podstawy programowej.

Ryszewska Jadwiga Monitorowanie podstawy programowej odbywać się będzie poprzez realizację tematów zgodnie - terminowość wypełniania zadanych zadań, - poprawność.. Nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia.. Narzędzia nadzoru.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. Oświadczenie nauczyciela; Narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej.Przykładowe konspekty i polecane praktyki Publikacja powstała w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach", Priorytet III, Wysoka jakość systemu oświaty.Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i szkole podstawowej (I etap) - prezentacja; Materiały Moduł I: Rola monitorowania i podstawy prawne jego realizacji (II-IV etap) Materiały Moduł II: Obszary monitorowania realizacji podstawy programowej (II-IV etap) Materiały Moduł III: Organizacja procesu monitorowania w szkole (II-IV etap) Moduł III, zał.. 4 etapy związane z monitorowaniem Podstawa programowa to zakres treści nauczania, umiejętności oraz wymagań.3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą oświadczenie nauczyciela, które potwierdza, że cele i umiejętności określone w podstawie programowej w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia zostały przez nauczyciela zrealizowane w ramach nauczanego przedmiotu) lub na podstawie krótkiego badania za pomocą ankiety, którą wypełniają nauczyciele.•Nie ma uniwersalnego narzędzia do badania realizacji podstawy programowej..

Arkusz monitoringu Narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej.

Jedną z metod stosowanych w tym celu jest ankieta.. Proszę o przygotowanie ewaluacji wewnętrznej dla niepublicznego przedszkola wraz z narzędziami do jej przeprowadzenia.. Proponujemy także rozwiązania organizacyjne procesu monitowania.. Monitorowanie podstawy programowej narzędzia - Portal Oświatowy xPrzykłady narz ędzi monitorowania realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej - tabele od 6 do 11•3 rodzaje narzędzi: arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej dla nauczyciela, zespołów przedmiotowych i dyrektora szkoły- kierowaliśmy się przede wszystkim potrzebą spojrzenia na te same zagadnienia z różnych punktów widzenia.. 1, 2, 3 (II-IV etap) Materiały Moduł IV: Narzędzia monitorowania podstawy programowej (II-IV etap)nia realizacji podstawy programowej, przede wszystkim z perspektywy rozwoju ucznia.. •Narzędzia jakich potrzebujesz będą różne w zależności od tego, jakich danych dostarczą Ci nauczyciele, a jakie dane musisz uzyskać sam.. Kartę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Nauczyciel wypełnia na bieżąco.Opis procedury monitorowania nowej podstawy programowej, wzór zarządzenia dyrektora oraz przykładowe arkusze dla nauczycieli.. Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się poprzez: 1) systematyczne prowadzenie przez nauczycieli Karty Realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego zakładanej dla poszczególnych oddziałów, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury,Analizy dokonano na podstawie np. zapisów w dzienniku lekcyjnym, arkusza monitorowania realizacji podstawy programowej oraz karty realizacji godzin na dany cykl kształcenia itp.: Trudności w realizacji podstawy programowej (podać przyczyny, zakres opóźnień, rodzaj zajęć, w których wystąpiły trudności) oraz podjęte przez .Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w Przedszkolu nr 47 w Lublinie Strona 2 z 10 3) wypełnienie Arkusza autoewalaucji nauczyciela wychowania przedszkolnego - załącznik nr 3.. Wzór kwestionariusza takiej ankiety adresowanej do uczniów można zastosować do diagnozowania zjawiska przemocy - w sondażu anonimowym - w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum.Narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej.. •Arkusz monitorowania realizacji treści podstawy programowej z przedmiotu w cyklu edukacyjnymNadzór pedagogiczny.. Karta działań podejmowanych przez dyrektora; Narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej.. Dokument wzorcowy.. Nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt