Olej napędowy karta charakterystyki 2020

Pobierz

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz .karta charakterystyki olej napędowy* 2: 13,600: 110: $1.03: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 2: karta charakterystyki olej napędowy: 3: 13,600: 110: $1.03: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 3: olej napędowy grzewczy ekoterm plus: 4: 13,900: 20: $0: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 4: olej napędowy orlen: 4: 246,000: 0: $0: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 5: olej opałowy karta charakterystyki: 5: 14,500: 20: $0: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 09.03.2009 Aktualizacja: 01.01.2015 OLEJ BAZOWY N-80, OLEJ BAZOWY 80 Wersja: 4.0CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1.. Zanim nasze oleje trafią do sprzedaży pomyślnie przechodzą liczne próby eksploatacji silników w ruchu i na stanowiskach badawczych.Olej napędowy Eurodiesel Export UFI: WP80-20DQ-600V-NVHG 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: stosuje się do napędu silników z zapłonem samoczynnym (silników diesla).. Oferta PKN ORLEN obejmuje oleje napędowe: Ekodiesel ULTRA, Ekodiesel ULTRA klasa 2..

Europa :+44 (0) 1235 239 670karty charakterystyki .

Identyfikator produktuDowiedz się więcej o Shell Mysella - oleju do stacjonarnych silników gazowych; Dowiedz się więcej o olejach przekładniowych Shell Omala; .. Karty charakterystyki i karty techniczne.. W celu sprawdzenia szczegółowych zaleceń dotyczących stosowania należy zapozanć się zOLEJ NAP ĘDOWY GRZEWCZY EKOTERM PLUS Data sporz ądzenia: 15.09.1999 / Data aktualizacji: 1.07.2008 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. W przypadku przeglądu kar ty charak­ terystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji kar ty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na zmiany w karcie charakterystyki, o ile zmian tych nie wskazano w innym miejscu.. Rekomendowany do zastosowań mieszankowych jak i oddzielnych w skrajnie niskich temperaturach.. Antystatyczne, nie śliskie obuwie lub buty.. Nazwa.Karty charakterystyki - rozporządzenie (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH.. Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz .Kategoria: oleje napędowe, w tym bunkrowe dla statków Klasyfikacja Carc..

1.2.2 Zastosowania odradzane: brak.Olej napędowy kartą charakterystyki.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114 Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotycz ących jako ści: telefon + 48 24 , +48 242869509, + E-Mail: 1.4.. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.. Numer telefonu alarmowego:KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 TOTAL DIESEL Olej napędowy Strona: 6/17 Wersja: 3 z dnia: 2011-09-29 Data opracowania wersji polskiej: 2012-01-02 Nr karty: 56037 nadają się do akcji ratunkowej.. NIE stosować jako rozpuszczalnik lub środek czyszczący.. Wszelkie nieodpowiednie urządzenia mogą zanieczyścić AdBlue.. Przy wlewaniu AdBlue nie ma konieczności zakładania odzieży ochronnej.Karta charakterystyki nr SPL2404 Zastosowanie substancji/ mieszaniny Stosować tylko jako paliwo do silników pojazdów drogowych z zapłonem iskrowym.. 6 maja 2021 04:42 Sprawdziany.. OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Data wydania: 30/09/1999 Wersja: 18.0 Data weryfikacji: 14/06/2018 14/06/2018 PL (polski) 1/11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.KARTA CHARAKTERYSTYKI Olej napędowy str. 3/17 W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów..

Olej napędowy ... od 1 lutego 2020 r. podmiotów odbierających, ...

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. nr 12 ===== Nazwa produktu: Olej napędowy I Z-40 Strona 1 z 11 Sekcja 1.KARTA CHARAKTERYSTYKI Lepkość lub Typ :EN 590 Zastosowania materiału:Samochodowy olej napędowy Wytwórca / Dystrybutor:Kuwait Petroleum (Belgium) N.V.. (UE) REACH SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Ekodiesel Ultra B UFI: CS00-H01G-F00Q-S4XV Ekodiesel Ultra D,F UFI: PV00-00QV-S006-FGHX Olej napędowy arktyczny klasy 2 UFI: SH00-Y0Y9-J007-S46P EFECTA DIESEL B UFI: C800-F0W3-M00R-T3FGOleje napędowe.. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.. 3; R40 Xn; R20, R65 Xi; R38 N; R51/53 Zagrożenia ludzkiego zdrowia Ograniczone dowody działania rakotwórczego.. 2015/830) Data sporządzenia: 30.09.2016 r.Nie należy używać zbiorników od oleju napędowego lub smarowego do napełniania zbiornika AdBlue..

Datę sporządzenia kar ty charakterystyki podaje się na pier wszej stronie.

Identyfikator produktu Rodzaj produktu chemicznego : SubstancjaKarta Charakterystyki zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami GL/4/07 Data wydania: 25.05.2007 Aktualizacja: 22.12.2020 Wyd.. (oznaczenie kodowe CN 2710 19 41) Olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielonych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych.Destylaty oleju napędowego mają temperatury wrzenia znacznie wyższe (180-350 °C) niż destylaty, z których .1.3. .. L-HV 22, 32, 46, 68 olej stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w .Olej smarowy (888100002441) [30.09.2016] Strona 1/9 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH (zm. rozp.. Gogle i/lub osłona na twarz, jeśli zachodzi możliwośćDANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Producent: ORLEN Południe S.A. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14Wykaz produktów dostępnych na karty FLOTA Opis grupy produktowej Numer grupy 1. olej napędowy ON 1 2.Karta charakterystyki.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA Nazwa produktu OLEJ NAP ĘDOWY GRZEWCZY EKOTERM PLUSKarta Charakterystyki zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami .. EU Qualified Ultra Low Sulphur Diesel, Olej napędowy Eurodiesel export Strona 2 z 12 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Karta Charakterystyki Oleju Napędowego Ustawa o dozorze Technicznym Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 Dz. U. z 2008 Nr 60, poz. 371 stacja paliw; Olej napędowy; Zbiorniki na paliwo.. Znajdź kluczowe dane techniczne i informacje dotyczące bezpieczeństwa naszych produktów.. Witamy w Shell.0.2.5.. +32 3 241 33 00, Fax +32 3 241 35 31 SDS , preferowany kontakt wyłącznie w języku angielskim.. Rodzaje zbiorników; Sprzedaż zbiorników; Krótko okresowy wynajem zbiorników;karty charakterystyki .. Olej napędowy .. od 1 lutego 2020 r. podmiotów odbierających, .. Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu .Karty charakterystyki - rozporządzenie 2020/878 zmieniające załącznik II ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG):Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.. Działa drażniąco na skórę.KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. Wypłukać usta wodą.. NIE stosować w lotnictwie.. Hełm roboczy.. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów, alkoholi.. Nawet bardzo małe ilości paliwa/oleju/środka smarnego mogą uszkodzić system SCR.. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. AKTUALIZACJA 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt